Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

RADA SZKOŁY

RADA SZKOŁY UCZESTNICZY W ROZWIĄZYWANIU WSZYSTKICH SPRAW WEWNĘTRZNYCH PCEZ, A TAKŻE
  • uchwala statut szkoły
  • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego PCEZ i opiniuje plan finansowy
  • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad PCEZ z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności PCEZ, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w PCEZ. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
Opiniuje plan pracy PCEZ, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne sprawy dla PCEZ. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan PCEZ i występuje z wnioskami do dyrektora PCEZ, Rady Pedagogicznej PCEZ i organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. W celu wspierania działalności statutowej PCEZ Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.
 
W SKŁAD RADY SZKOŁY WCHODZĄ W RÓWNEJ LICZBIE
  • nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
  • rodzice wybrani przez ogół rodziców
  • uczniowie wybrani przez ogół uczniów
  1. Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 członków
  2. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
  3. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
  4. Przewodniczącym Rady Szkoły jest obecnie Pan Grzegorz Doroba

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa