Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

HISTORIA SZKOŁY

patron nowy
 
Dnia 19 sierpnia 1959 roku Minister Przemysłu Ciężkiego powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących, co wiązało się bezpośrednio z zapotrzebowaniem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego na wykwalifikowanych robotników. Szkoła swoją działalność rozpoczęła 1 września 1959 roku i była jedyną z pierwszych szkół zawodowych na Lubelszczyźnie, zaś uczniami młodzi, około 20-letni ludzie, którzy równocześnie byli pracownikami WSK. Mieściła się początkowo w zaadaptowanym dla jej potrzeb, jednopiętrowym budynku znajdującym się na terenie WSK. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w dwóch salach lekcyjnych na pierwszym piętrze, a zajęcia warsztatowe w tym samym budynku na parterze i piętrze. W pierwszym roku nauki powstały dwie klasy, w których uczyło się 99 uczniów. Nauka trwała 3 lata i odbywała się przez sześć dni w tygodniu: trzy dni zajęć teoretycznych i trzy dni zajęć warsztatowych. Pierwszych 53 absolwentów opuściło szkołę w 1961 roku.
 
Dynamiczny rozwój WSK zwiększał zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowników. Szkoła rozpoczęła więc prowadzenie dwufazowego naboru uczniów. Wytwórnia zaczęła pozyskiwać wykwalifikowanych absolwentów naszej szkoły, dwa razy w ciągu roku, w styczniu i czerwcu. Ten szybki rozwój szkoły spowodował konieczność budowy nowoczesnych warsztatów szkolnych, które powstały na terenie WSK w 1965 roku (o powierzchni 1800 m2 , w 1959 - 80 m2). Adoptując dotychczasowe pomieszczenia warsztatowe, uzyskano nowe pracownie. W ten sposób w 1966 roku szkoła dysponowała już siedmioma salami lekcyjnymi. W dziesiątym roku pracy szkoła liczyła już 16 klas, do których uczęszczało 535 uczniów.
Jednym z najważniejszych wydarzeń było przeniesienie zajęć do nowego budynku (8 października 1970r.) W roku szkolnym 1991/92 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL- Świdnik" S.A. przekazała szkole warsztaty wraz z majątkiem i wyposażeniem, które stanowią gospodarstwo pomocnicze. Asortyment wykonywanych prac jest różnorodny, co znakomicie przygotowuje manualnie uczniów.
 
Pierwszym dyrektorem szkoły był Waldemar Jung. Przez pierwsze dwa lata w szkole nie pracowali nauczyciele etatowi, nie było też bibliotekarki, chociaż była już biblioteka. Pierwsze technikum - Technikum Mechaniczne dla Pracujących powołane zostało decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego dnia 1 września 1970 roku. Utworzono je w związku z zapotrzebowaniem zakładu na kadrę techniczną. Uczniami byli pracownicy WSK, którzy po ukończeniu ZSZ, chcieli podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Zapotrzebowanie na naukę było tak duże, że od 1970 organizowano kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu ZSZ.W lutym 1971 roku otwarte zostało Technikum Mechaniczne Zaoczne, a we wrześniu tego roku Technikum Mechaniczne Młodzieżowe na podbudowie ZSZ.
 
W roku szkolnym 1970/71 rozpoczyna funkcjonowanie biblioteka z prawdziwego zdarzenia. Na jej potrzeby przekazano dwa pomieszczenia, zatrudniono bibliotekarkę i uporządkowano księgozbiór, który już wówczas liczył 5753 woluminy (obecnie około 26 000). Zespół Szkół Technicznych powołany został decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego w maju 1971 roku. W 1972 roku rozpoczęła pracę kolejna szkoła - Liceum Zawodowe. Następnymi szkołami były: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wieczorowa, Technikum Mechaniczne Wieczorowe, Podstawowe Studium Zawodowe (na potrzeby OHP). Szkoła przeżywała swój największy rozkwit w latach 1980 -86. W 64 oddziałach klasowych uczyło się około 1600 uczniów, pracowało 140 nauczycieli.
 
W 1991 roku w okresie przekształceń restrukturyzacyjnych WSK, szkoła została przejęta przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zachodzące zmiany społeczne i potrzeby rynku pracy, prowadziły do powstawania kolejnych szkół, kształcących w innych niż dotychczas zawodach: Policealne Studium Mechaniczne Policealne Studium Zawodowe - informatyczne i powstałe w 1996 roku Liceum Ekonomiczne i Liceum Techniczne. Ważną datą w historii szkoły jest 26 maja 2000r., kiedy decyzją Rady Powiatu Świdnickiego powołano w miejsce istniejącego Zespołu Szkół Technicznych Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.
 
zygmunt pulawski

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa