Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU PCEZ.PL
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pcez.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pcez.pl
Data publikacji strony internetowej: 15.06.2010
Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.09.2020.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 17.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - adres poczty elektronicznej info@pcez.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informujemy, że siedziba Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku znajduję się przy:
  • (szkoła) ul. Szkolnej 1, 21-045 Świdnik. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd i szeroki korytarz. Wejście z podjazdem do budynku jest od ul. Szkolnej.
  • (warsztaty szkolne CKZ) ul. Warsztatowa 10, 21-045 Świdnik. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne jest wejście bez barier przez halę warsztatów szkolnych oraz szeroki korytarz. W budynku znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest od parkingu.
  • (internat) ul. Hotelowa 6, 21-040 Świdnik. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku.
  • Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Raport o stanie zapewnienia dostępności PCEZ https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/deklaracja_PCEZ.pdf
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa