Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

budynek szkoły

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku to zespół szkół publicznych, w skład którego wchodzą: Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej to placówka oświatowa na trwałe wpisana w losy miasta Świdnik, kultywująca tradycje lotnicze. Szkoła posiada certyfikat ośrodka szkoleniowego PART 147. Szkoła realizuje, projekty unijne w ramach których odbywają się szkolenia specjalistyczne, kursy, studia podyplomowe, wyjazdy zagraniczne na praktyki zawodowe. Szkoła składa się z: budynku szkolnego z infrastrukturą sportową (orlik, korty tenisowe, siłownia, pełnometrażowa sala gimnastyczna), Centrum Kształcenia Zawodowego oraz internatu.

Informacje z życia szkoły

 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZIMA 2023

  Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linkach poniżej.  Uwaga! Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

 • KLASA MUNDUROWA ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 2022

  Pierwsze zajęcia z innowacji pedagogicznej pt. "Klasa mundurowa" zaczynają się od 19 września br., dla klas I i II od godziny 14:20 - 15:05, dla klas III i IV od godz. 15:10 - 15:55

 • KOMUNIKATY I INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2023

  Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w treści artykułu. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach – dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Uczeń lub absolwent składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.   PREZENTACJA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022 r. (czwartek) 8:15 – Msza św. w kościele pw. św. Józefa w Świdniku 9:30 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów i nauczycieli Po apelu wychowawcy spotykają się z uczniami w salach lekcyjnych

© 2022. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa